ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดำเนินการทางวินัย

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์

รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

การจัดการข้อร้องเรียน

สถานการณ์ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และการคอร์รัปชัน

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต