เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดำเนินการทางวินัย

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์

รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

การจัดการข้อร้องเรียน

สถานการณ์ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และการคอร์รัปชัน

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา
ระบบสารสนเทศต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Gift Policy