:: กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ::


ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
พนักงานราชการ


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี


ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

 1. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 2. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 3. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 4. เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 5. สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 6. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 8. เรื่อง เครื่องแบบพิธีการ 2552 (23/09/2552)
 9. เรื่อง หลักเกณฑ์,เงือนไขการสรรหา และแบบสัญญาจ้าง 2552 (23/09/2552)
 10. เรื่อง แนวทางในการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ


ประกาศกรมปศุสัตว์

 1. เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ (22/07/2554)
 2. เรื่อง การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
 3. เรื่อง การกำหนดวันปฏิบัติราชการ
 4. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (26/08/2554)


คำสั่งกรมปศุสัตว์


หนังสือแจ้งเวียน (หนังสือกรมปศุสัตว์)


หนังสือแจ้งเวียน (สำนักงาน ก.พ.)

เรื่องอื่น ๆ