:: กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ::


เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

การพัฒนาบุคลากร
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 - 2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564

กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรม

การพัฒนาบุคลากรด้วยโครงการฝึกอบรม(กองการเจ้าหน้าที่-ระดับองค์กร)

การพัฒนาบุคลากรด้วยโครงการฝึกอบรม(เฉพาะด้าน-ระดับหน่วยงาน)

การพัฒนาบุคลากรด้วยการส่งบุคลากรอบรมกับหน่วยงานภายนอก

การพัฒนาบุคลากรด้วยการลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศในเวลาราชการ

การพัฒนาบุคลากรด้วยการรับทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม

การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (ของสำนักงาน ก.พ.)

การพัฒนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์

การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการอื่นๆที่ไม่ใช่การฝึกอบรม

ตัวชี้วัดที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของกลุ่มพัฒนาบุคลากร

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร

การดำเนินการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา
ระบบสารสนเทศต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Gift Policy