เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง/งบประมาณ
 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศสอบราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

*/?>

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปีงบประมาณ 2564

 
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ หรือ ทางเว็บไซต์ http://person.dld.go.th
 
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา
ระบบสารสนเทศต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Gift Policy