ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ความเสมอภาคหญิงชาย

ความเสมอภาคหญิงชาย

          สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคในโอกาสของบุคคล โดยมาตรา 30 กำหนดว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” และมาตรา 80 กำหนดว่า “รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างสตรีและบุรุษ และพยายามลดความเหลื่อมล้ำที่ไม่เป็นธรรม จึงมีนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยมีมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 กำหนด ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไป จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer – CGEO) ในหน่วยงาน โดยให้มีหน่วยงานระดับสำนัก / กอง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0708/ว3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2545)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง